OpenACC GPU Hackathon in Shenzhen China
Aug. 13, 2019